ดาวน์โหลด

สิ่งพิมพ์ประเภทตำรา
การทำสำเนาเอกสาร
  • แบบฟอร์มการสำเนาสิ่งพิมพ์ (สนพ.031) / Request for Copy (BUP.031)
  • แบบฟอร์มขอผลิตสิ่งพิมพ์โดยใช้เครื่อง Print on Demand (สนพ.009) / Request for Print on Demand (BUP.009)
บริการอื่นๆ
  • แบบฟอร์มขอ Save ต้นฉบับสิ่งพิมพ์ (สนพ.008)
  • แบบฟอร์มขอสิ่งพิมพ์นามบัตร ชำระค่าใช้จ่าย
  • แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์คิดราคาค่าผลิตสิ่งพิมพ์ (สนพ.010)
  • แบบฟอร์มขออนุมัติเขียนเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน/ตำรา (วก.130)
  • บันทึกอนุมัติค่าตอบแทนผู้อ่านผลงานวิชาการ (Reader) (วก.131)
  • แบบฟอร์มการว่างจ้างผลิตสิ่งพิมพ์และรับรองลิขสิทธิ์ (สนพ.013)
  • บันทึกสรุปผลการตรวจสอบคุณภาพหนังสือที่พิมพ์ภายนอก (สนพ.014)
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
View Download
  317k v. 1 Jul 29, 2013, 1:12 AM bupress
Ċ
View Download
  60k v. 2 Jul 29, 2013, 1:41 AM bupress
Ċ
View Download
  1957k v. 1 Jul 26, 2015, 7:24 PM bupress
Ċ
View Download
  155k v. 1 Apr 20, 2017, 2:40 AM bupress
Ċ
View Download
  82k v. 1 Apr 20, 2017, 2:34 AM bupress